نشست دوازدهم: بررسی نمادهای «عقل سرخ» سهروردی

19 11 2011

نماد بر زبان و قلم آنانی جاری می‌شود که جهان پیدا را تنها نمود ممکن پدیداری هستی نمی‌دانند و برخود روا می‌بینند که با مردمان از جهان ناپیدا، چونان رازی شگرف، به پوشیدگی سخن گویند. این نمادها نشانه‌های زبانی روند برآمد گفتار رمزآلود منادیان جهان و یا جهان‌های ناپیدایند. دریافت هرچند اندک پیوند این نمادها، در سامانۀ زبانی‌شان، راه به سامانۀ دریافت‌شان از آن جهان‌های مورد اشارت آن می‌برد. در این گفتار به برشمردن این نمادها، پیوند درونی آنها و هموندی‌شان با سنجه‌های پیرامونی فرهنگی و زبانی‌شان در متن «عقل سرخ» شیخ اشراق می‌پردازیم.

عنوان سخنرانی: نگاهی به نمادهای « عقل سرخ» شیخ شهاب الدین یحیی سهروردی
سخنران: محسن حافظیان، دکتر زبان‌شناسی، نویسنده و پژوهشگر
زمان: شنبه ۱۷ ماه دسامبر ۲۰۱۱ برابر ۲۶ آذر ۱۳۹۰
ساعت ۴ تا ۶ پس از نیمروز
جا: دانشگاه کنکوردیا، ساختمان هال، طبقه‌ی ششم، اتاق ۶۲۹
۱۴۵۵ خیابان مزونوو غربی، نبش مک‌کای، متروی گی-کنکوردیا

Advertisements