اساس‌نامه

1 11 2009

بندهایی از اساس‌نامه‌ی بنیاد ایران‌پژوهی سهروردی در زیر آمده است:

١. شناسایی
بنیاد ایران‌پژوهی سهروردی در شهر مونترال بنا به قانون جاری حاکم بر موسسه‌های فرهنگی در کانادا به ثبت رسیده است.

٢. حوزۀ جغرافیایی فعالیت‌ها
حوزۀ اصلی فعالیت بنیاد سهروردی سرزمین کانادا است. مبداء فعالیت‌های برون‌مرزی این بنیاد از همین حوزه سرپرستی و اجراء می‌شود. بنیاد هیچ نمایندگی‌ای در خارج از کانادا نخواهد داشت.

۴. زمینۀ اصلی فعالیت‌ها
فعالیت پایه‌ای بنیاد فراهم آوردن زمینه‌های گسترش پژوهش‌های ایران‌شناسی در کانادا است. در این راستا، بنیاد به برگزاری سخنرانی‌ها، گفتگو (مصاحبه)، گردهمایی‌ها، کلاس‌های آموزشی، برقراری پیوند میان ایران‌پژوهان کانادا، و فراهم آوردن زمینۀ چاپ مقاله و کتاب در تمامی زمینه‌های ایران‌شناسی (به ویژه تاریخ و زبان و هنر ایرانی) خواهد پرداخت. فعالیت‌های بنیاد بر عدم تبعیض نژادی، دینی و جنسیتی استوار است.

۵.٣. عضو فعال
عضو فعال به کسی گفته می‌شود که حداقل دو کار تحقیقی در زمینۀ ایران‌پژوهی (به صورت سخنرانی و ارائۀ کتبی آن و یا مقاله) به بنیاد معرفی کرده باشد و بنیاد آن را پذیرفته باشد، حق عضویت سالانۀ خود را پرداخت کرده باشد و حداقل یک سال از عضویتش به عنوان عضو ساده در بنیاد گذشته باشد.

۵.۴. عضو ساده
الف- عضو ساده به کسی گفته می شود که حق عضویت سالانۀ خود را پرداخت کرده باشد.

٧. شرایط عمومی عضویت
الف- داشتن حق اقامت در کانادا (شهروند و یا مقیم دایم)
ب- داشتن سن قانونی (۱۸ سال)
پ- پرداختن حق عضویت سالانه
شرط الف برای عضو ساده الزامی نیست.

Advertisements