نشست پنجم: جنبش اسماعیلیان

5 05 2010

نشست پنجم بنیاد ایران پژوهی سهروردی روز شنبه ۲۲ ماه می ۲۰۱۰ برابر یکم خرداد ماه ۱۳۸۹ برگزار خواهد شد. در این نشست استاد دوست محمد نورعلی درباره‌ی جنبش اسماعیلیان و فلسفه و اصول اعتقادی آن سخنرانی خواهد کرد.

نشانی مکان برگزاری نشست:
اتاق ۱۰۱ طبقه‌ی ۱۱ دانشکده‌ی مدیریت جان مولسون، دانشگاه کنکوردیا
۱۴۸۰ خیابان گی، ساعت ۳ تا ۵ نیمروز

Advertisements